Wettelijke informatie Mter. Mathieu LANGEROCK

Wettelijke informatie:

Uw advocaat en zijn kantoor:

U vertrouwt Uw  dossier toe aan Mr. Mathieu LANGEROCK

Mr. Mathieu LANGEROCK is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Brugge.

Het kantoor van Mr. LANGEROCK is gevestigd te Koolkerkse Steenweg 154, 8000 BRUGGE.

Mr. LANGEROCK baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit.

De zetel van het kantoor is gevestigd te Koolkerkse Steenweg 154, 8000 BRUGGE.

Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. LANGEROCK is 0812.470.911.

Het BTW nummer van Mr. LANGEROCK is BE0812.470.911.

Per e-mail kan U Mr. LANGEROCK bereiken via mathieu@lvm-advocaten.be

De beroepsaansprakelijkheid van Mr LANGEROCK is verzekerd bij Amlin Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899           

 

Uw advocaat en zijn dienstverlening:

U kan bij Mr. LANGEROCK terecht voor onder meer volgende diensten:

 1. Salduz-bijstand
 2. Contractenrecht
 3. Strafrecht
 4. Verkeersrecht
 5. Echtscheidingsrecht
 6. Familierecht
 7. Handelsrecht
 8. Aansprakelijkheidsrecht
 9. Bewindvoering over goederen en persoon
 10. Curator onbeheerde nalatenschap

De factuurvoorwaarden en bepalingen die Mr. LANGEROCK of zijn kantoor hanteert kan U raadplegen op: www.lvm-advocaten.be. En worden als volgt weergegeven:

Factuurvoorwaarden:

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.  Bij niet-betaling op de vervaldag wordt deze facturatie van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een absoluut minimum van 75€.   Tevens is bij niet-betaling op de vervaldag een verwijlsrente verschuldigd van 10% op jaarbasis.  In geval van gerechtelijke invordering of bij betwisting zijn enkel de Rechtbanken te Brugge territoriaal bevoegd en is het Belgisch Recht steeds van toepassing.

 

 Deze worden steeds op de factuur vermeld.

Indien U verdere informatie wenst te bekomen of indien U een klacht heeft kan U Mr. LANGEROCK bereiken:

Via post op het adres: Koolkerkse Steenweg 154, 8000 BRUGGE

Via fax op het nummer: 050/70.60.01

Via e-mail op het adres:  mathieu@lvm-advocaten.be

Of via telefoon op het nummer: 050/70.60.02

Wat kost Uw advocaat?

TARIEVEN (steeds exclusief BTW)

Er zijn verschillende mogelijkheden ter zake, overeen te komen met Uw advocaat:

 

 • Pro-Deo bijstand:  Op basis van enkele wettelijke criteria die U met Uw advocaat kan overlopen (bij eerste consultatie) kan U recht hebben op (gedeeltelijke) gratis juridische bijstand.   De reglementering kan U dienaangaande vinden op www.baliebrugge.be
 • Tegen uurloon: het gehanteerde ereloontarief varieert tussen de 75,00 en 125,00 euro per uur, afhankelijk van de materie, hoogdringendheid en complexiteit van het dossier.
 • Tegen procentuele tarieven: Bij invordering van facturen of andere bedragen, wordt het ereloon bepaald in functie van de omvang van het geclaimde of het gerecupereerde bedrag. De richttarieven die gebruikt worden zijn:
  • 10% op bedragen minder dan 6.200 euro
  • 8% op bedragen tussen 6.200 en 46.000 euro
  • 8% op bedragen tussen 46.000 en 124.000 euro
  • 6% op bedragen tussen 124.000 en 250.000 euro
  • 4% op bedragen boven de 250.000 euro

Evenwel kunnen bij vaste klanten andersluidende  vaste afspraken worden gemaakt nopens de wijze van begroting van het ereloon, waarbij dan uitgegaan wordt van het principe dat “de kleine zaken met de grote” genomen worden.

 • Tegen forfaitaire tarieven:. Voor bepaalde zaken worden dan ook forfaitaire erelonen in rekening gebracht. Op Uw vragen omtrent de forfaits zult U duidelijk antwoord krijgen.
 • In specifieke gevallen zijn echter afwijkende ereloonafspraken mogelijk (vb. incasso)
 • Rechtsbijstandsverzekering: Indien U geniet van een rechtsbijstandsverzekering kunt U dit bespreken met Uw advocaat.  In dat geval heeft U vrije keuze van raadsman.  Het ereloon en de kosten worden dan eerst aangerekend aan de rechtsbijstandsverzekeraar.
 •  Provisies: de advocaat is ertoe gehouden om provisionele ereloonstaten te maken. Aldus zult U bij aanvang en gedurende de loop van de behandeling van Uw zaak gevraagd worden om provisies te betalen. 
 • Kosten: Benevens het ereloon – dat vergoeding vormt voor de prestaties van de advocaat – dienen de onkosten vergoed. Deze zijn onder meer niet limitatief de volgende:
  • Gerechtskosten: kosten dagvaarding, griffierechten, rolrechten, afschriften dossiers, expedities vonnissen, expertisekosten…: volgens werkelijke kosten
  • Briefwisseling en procedureakten: 10 euro per bladzijde
  • Verplaatsingskosten: 0,50 euro per km
  • Aangetekende zendingen: volgens werkelijke uitgave
  • Akten bevolking, registratie, hypotheekkantoor, kadaster: volgens werkelijke uitgave
  • Telefoonkosten: forfaitair
  • E-mail: 10,00 euro per zending
  • Fax: 10,00 euro per zending
  • Kopies: 0,30 euro per blad
  • ...

 

Beroepsregels en gedragscodes:

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Brugge is Mr. LANGEROCK onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.baliebrugge.be.